REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

1.1 Reklamační řád je vystaven společností PAPÍRNY BRNO a.s., Křenová 60, 656 97 Brno, IČO:49970933 (dále jen „prodávající“)

1.2 Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

2. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

2.1 Kupující může uplatnit reklamaci písemně poštou na adrese sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese reklamace@papbrno.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nákupním dokladem. Kupující k uplatnění reklamace použije nejlépe níže uvedený vzorový formulář, který je reklamujícímu k dispozici na webových stránkách společnosti PAPÍRNY BRNO a.s., není to však jeho povinností. Pro urychlení reklamačního řízení je vhodné, aby kupující uvedl následující údaje.

  1. Organizace, kontaktní osoba (telefon, mail)

  2. Kód položky dodavatele a/nebo interní kód položky

  3. Název položky reklamovaného produktu

  4. Reklamované množství (ks)

  5. Číslo objednávky dodavatele

  6. Číslo DL/faktury dodavatele

  7. Důvod reklamace

  8. Fotodokumentaci

  9. Požadavek zákazníka

2.2 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

2.3 Kupující je povinen zboží při jeho dodání zkontrolovat a jeho převzetí potvrdit v dodacím listu, případně dokumentu dopravce dodací list nahrazujícímu (např. přepravní list). Bezprostředně zjištěné neshody zboží (v jeho kvalitě, množství, obalech apod.) kupující zaznamená v týchž dokladech (včetně data pořízení záznamu a identifikace osoby, která zápis pořídila (podpis).

2.4 Prodávající je povinen předat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost při vrácení reklamovaného zboží, nebo zajištění a předání vzorků prokazující vadu zboží.

2.6 Prodávající rozhodne o reklamaci v nejkratší možné době, z ohledem na složitost reklamace potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

2.7 Pokud se obě strany nedohodnou jinak, základním předpokladem uplatnění reklamace neshod (vad) zboží je předložení (doručení) celého reklamovaného množství zboží v původních obalech, s původním identifikačním označením balení i samotného zboží k posouzení a její písemné oznámení prodávajícímu.

2.8 Reklamace uplatněná po uplynutí záruční doby nebo reklamace, kdy kupující neposkytne reklamovaný produkt k posouzení, případně neposkytne při jejím řešení nezbytnou součinnost, nebo není  možné identifikovat datum výroby, nebudou uznány.

3. Rozsah práv z vadného plnění

3.1 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3 Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části dodaného zboží, může kupující požadovat jen výměnu skutečně vadného zboží; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

3.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.7 Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

3.8 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

3.9 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem, jen v případě, že je to u dodaného zboží výslovně uvedeno. Záruční lhůta pro kupujícího – spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.10 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d. odstoupit od smlouvy.

3.11 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.

3.12 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.13 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3.14 Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

4.2 Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

Reklamační formulář ke stažení zde.

Mám zájem Kontaktujte nás

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
Odesláním formuláře potvrzuji souhlas s Podmínkami ochrany osobních údajů
* Povinné pole
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: