Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPÍRNY BRNO a. s.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti PAPÍRNY BRNO a. s., Křenová 60, 656 97 Brno, IČO: 49970933, zapsané v OR vedeném KS v Brně, odd. B, vl. 1249 (dále je „DODAVATEL“) jsou nedílnou součástí kupních smluv, resp. smluv o dílo uzavřených mezi DODAVATELEM a zákazníkem.

Všeobecné obchodní podmínky, které se zcela nebo zčásti odchylují od těchto VOP, těmto VOP odporují nebo je doplňují, jsou pro DODAVATELE nezávazné, a to i tehdy, když jim DODAVATEL neodporuje nebo když zákazník prohlásí, že si přeje dodávat v souladu s takovými podmínkami.

Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VOP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP ovlivněn.

II. Objednávky, uzavírání smluv a jejich plnění

Zákazník dodá pro realizaci své objednávky veškeré DODAVATELEM specifikované podklady potřebné pro realizaci smlouvy a poskytne DODAVATELI nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací všech parametrů (výrobních podkladů, korektur, vzorů, podmínek dodávek apod.).

Neposkytne-li zákazník DODAVATELI potřebné podklady nebo součinnost v přípravném období, vyhrazuje si DODAVATEL právo pozastavit zahájení výroby až do doby, kdy tyto podmínky budou splněny a o dobu prodlení prodloužit dohodnutou lhůtu plnění.

DODAVATEL má právo nepřijmout objednávku zákazníka, který v minulosti řádně nesplnil své smluvní závazky.

DODAVATEL neodpovídá za neshody věcné nebo obsahové v zákazníkem dodaném a schváleném zadání (objednávce, podkladech), pokud na ně zákazník písemně neupozornil a nežádal jejich odstranění, nebo v případech, kdy DODAVATEL zákazníka na neshody upozornil a zákazník přesto na jejich dodržení trval, stejně jako nemohl-li DODAVATEL tuto neshodu zjistit. Pokud bude těmito vlivy snížena kvalita zadání a následně kvalita výsledného produktu, nebude tato skutečnost posuzována jako vada (nekvalitní plnění) zaviněná DODAVATELEM.

DODAVATEL neodpovídá za případné porušení duševního vlastnictví nebo autorských práv, kterých se ve smluvním vztahu (při zadání objednávky) dopustí zákazník. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči DODAVATELI z titulu takového porušení je DODAVATEL oprávněn požadovat na zákazníkovi náhradu takto vzniklé škody.

Veškeré parametry dodávaného produktu jsou specifikovány v cenové nabídce, případně s ní spojeném grafickém náhledu předložené před první realizací výroby produktu.

Minimální náležitosti poptávky produktu jsou:

 • Název produktu
 • Provedení produktu
 • Rozměry produktu
 • Použitý materiál
 • Množství
 • Počet barev
 • Grafická předloha
 • Specifikace provedení výstupu (zpracování, balení, parametry jednotkového balení, …)
 • Zamýšlený způsob aplikace
 • Zamýšlené použití (specifikace povrchu…)
 • Požadovaný termín dodání
 • Minimální náležitosti první objednávky produktu jsou:
 • Označení produktu
 • Název produktu dle cenové nabídky DODAVATELE
 • Rozměry produktu
 • Objednávané množství produktu
 • Cena a číslo cenové nabídky DODAVATELE
 • Požadovaný termín dodání
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa

Minimální náležitosti opakované objednávky produktu jsou:

 • Referenční kód položky DODAVATELE (zkratka – viz. faktura / dodací list); připouští se i interní označení zákazníka
 • Název produktu
 • Množství
 • Cena a číslo cenové nabídky DODAVATELE
 • Požadovaný termín dodání
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa

Realizace produktu je zahájena vždy až na základě oběma stranami potvrzené smlouvy (objednávky). Výchozím podkladem pro uzavření smluvního vztahu (smlouva / objednávka) mezi oběma stranami je cenová nabídka zaslaná na základě písemné poptávky zákazníka specifikující požadavky na produkt. Na základě cenové nabídky vystaví zákazník objednávku s náležitostmi dle čl. 10 a 11 VOP. Potvrzením objednávky DODAVATELEM je uzavřena kupní smlouva. Potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím objednávky.

Pokud se smluvní strany nedohodnou na zrušení smlouvy, je zákazník povinen uhradit DODAVATELI veškeré do toho okamžiku vynaložené náklady na realizaci, a to až do výše celkové smluvně dohodnuté ceny.

DODAVATEL informuje zákazníka o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu produktu nebo jeho zamýšlené použití.

Dodávaný produkt bude zhotoven a dodán v kvalitě odpovídající možnostem příslušné výrobní technologie a objednávkou potvrzeným parametrům.

DODAVATEL se může v dodávce, vzhledem k charakteristickým možnostem výrobní technologie, odchýlit od zákazníkem specifikovaného množství, a to maximálně o ± 6 % z celkového jednorázově dodávaného množství jedné položky. Zákazník je povinen plnění splňující toto kritérium odebrat a uhradit cenu za skutečně dodané množství.

Veškeré úkony DODAVATELE a zákazníka lze činit taktéž v telefaxové či elektronické podobě.

Kontaktní adresa DODAVATELE:
PAPÍRNY BRNO a.s. – obchodní oddělení, Křenová 60, 656 97  Brno

III. Kupní cena a platební podmínky

Cenová nabídka obsahuje návrh cen (nákladů) za realizaci požadavků zákazníka, včetně platebních podmínek

Pokud není cenovou nabídkou DODAVATELE navrženo jinak, rozumí se, že kupní cena je stanovena EXW (bez zahrnutých nákladů na dopravu).

K ceně produktu je připočítána platná sazba DPH, případně dalších daní a celních nebo jiných poplatků platných v době expedice produktu.

Lhůta splatnosti faktury činí 14 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.

Zákazník je povinen uhradit DODAVATELI sjednanou kupní cenu za sjednaných podmínek. V případě dodávek produktů 2. jakosti má zákazník právo na slevu.

DODAVATEL vystavuje daňový doklad (originál faktury) ne dříve, než v termínu zdanitelného plnění, tj. v termínu expedice, společně s dodacím listem.

V případě pozdního placení se zákazník zavazuje zaplatit DODAVATELI smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. DODAVATEL má dále právo na zákonný úrok z prodlení a náhradu případné škody vzniklé z porušení povinnosti. Je-li smluvené množství zboží dodáváno v několika zásilkách, je každá zásilka fakturována samostatně.

U dodávek v rámci EU se zákazník zavazuje oznámit DODAVATELI veškeré skutečnosti týkající se jeho DPH (VAT), zejména je povinen oznámit DODAVATELI změnu svého VAT či ukončení plátcovství a to do 1 pracovního dne. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zákazník DODAVATELI za případnou škodu.

IV. Dodací podmínky

DODAVATEL předá produkt zákazníkovi v termínu dle potvrzené objednávky.

Pokud si zákazník zajišťuje dopravu svým dopravcem, na svůj vlastní účet, uvede to ve své objednávce. Vlastní dodání zboží se uskutečňuje předáním tomuto dopravci. Tímto předáním přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka. V tomto případě se má za to, že termín dodání je splněn uvolněním produktu k odběru (oznámení DODAVATELEM zákazníkovi).

Pokud zákazník písemně neuvede, že sám odebere produkt přímo v provozovně DODAVATELE, je DODAVATEL oprávněn dopravit objednaný produkt na náklady zákazníka do jeho sídla.

DODAVATEL dodá celé objednané množství najednou. V případě požadavku zákazníka na dílčí dodávky je mu DODAVATEL oprávněn s každým částečným plněním účtovat 50,00 Kč/obsazené paletové místo/den.

Produkt se stává majetkem zákazníka okamžikem jeho úplného zaplacení.

Zákazník je povinen dodaný produkt při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody ihned kontaktovat DODAVATELE a zaslat písemné oznámení o zjištěné neshodě v souladu s reklamačním řádem DODAVATELE.

Pokud nemůže DODAVATEL splnit své závazky přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (jako jsou např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky DODAVATELE nebo jeho subdodavatelů, změna celních předpis, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění smlouvy, DODAVATEL o tom neprodleně zákazníka uvědomí a dohodne se na dalším postupu. Lhůta plnění se tím přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.

V. Balení

Všechny produkty DODAVATELE jsou balením přiměřeným způsobem chráněny proti poškození při manipulaci a přepravě.

Balení produktu je nezaměnitelných způsobem označeno (identifikace obsahu).

VI. Záruční podmínky

Na dodané produkty je poskytována záruka 6 měsíců od data výroby vyznačeném na paletovém štítku.

Kvalita dodávaných produktů se řídí pravidly uvedenými v čl. II bod. 13.

Doporučené podmínky pro přepravu, skladování produktu:

 • Uložení v nepoškozených, originálních obalech,
 • Relativní vlhkost běžného prostředí (50 ± 5 %)
 • Teplota (22 °C ± 2 °C)
 • Skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla,
 • Ochrana před zemní či jinou vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanických poškozením
 • Spolu s produkty by neměly být uloženy látky, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla, nebo rozpouštědla apod.

VII. Reklamace

Reklamace se řídí Reklamačním řádem společnosti DODAVATELE zveřejněném na http://www.papirnybrno.cz/reklamacnirad

VIII. Závěrečné ustanovení

Při prodeji všech svých produktů DODAVATEL předpokládá, že se zákazník nezávisle a svobodně rozhodl o jejich vhodnosti pro zamýšlené užití.

DODAVATEL odpovídá za případné škody vzniklé z jeho činností do jeho skutečné výše, maximálně však do částky hodnoty nedodaného či vadně dodaného zboží.

Změny a/nebo jiné úpravy podmínek mohou být provedeny pouze písemně, formou číslovaných dodatků, resp. příloh. V souladu s ust. § 564 občanského zákoníku se vylučuje možnost provést změnu nebo dodatek v jiné než písemné podobě.

Podmínky sjednané kupní smlouvou, smlouvou o dílo, dodatkem ke kupní smlouvě či smlouvě o dílo nebo potvrzenou písemnou objednávkou mají před těmito VOP přednost. Všechny ostatní právní vztahy a povinnosti smluvních stran budou řešeny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákazník není oprávněn bez souhlasu DODAVATELE postoupit svou pohledávku vůči DODAVATELI vyplývající z kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na třetí osobu.

DODAVATEL si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP i bez uvedení důvodů, a to v přiměřeném rozsahu. V případě, že nebude zákazník souhlasit s navrhovaným zněním těchto VOP, má právo případnou rámcovou kupní smlouvu nebo rámcovou smlouvu o dílo vypovědět s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet doručením výpovědi DODAVATELI.

Sporné otázky, které vyplynou ze vztahů mezi DODAVATELEM a zákazníkem, budou řešeny přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

V případech potřeby překladu smluv a těchto VOP do jiného jazyka se má za to, že pro jejich výklad je rozhodující jejich česká verze.

Tyto VOP, zveřejněné na http://www.papirnybrno.cz/vop, nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2015.

Ing. Sylva Vodičková
výkonná ředitelka

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací