VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

                                                                                                                                     

1.         Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "OP") jsou platné a účinné od 1.10.2021 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností PAPÍRNY BRNO, a.s., IČ: 499 70 933, se sídlem Křenová 60, PSČ 602 00, zapsané v OR vedeném KS v Brně, odd. B, vl. 1249 (dále jen "Prodávající") a zákazníkem (dále jen "Kupující") realizovaných v souvislosti anebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího (dále jen "Zboží") v internetovém obchodě na adrese www.papirnybrno.cz (dále jen "Internetový obchod"), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží. Není-li v těchto OP nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

Tyto OP jsou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen "Kupní smlouva"), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Tyto OP se přiměřeně použijí také na uzavírání Kupních smluv na zakázkovou výrobu Prodávajícího realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Znění těchto OP může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nových OP.

2.         Způsob uzavření Kupní smlouvy

2.1.       Internetový obchod

Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.

Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení Kupujícího, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, případně po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je Kupující vyzván ke zvolení způsobu dodání Zboží a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, Kupující je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.

Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky (dále jen „Objednávka“) kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil. Odesláním (potvrzením) Objednávky Kupující akceptuje nabídku Zboží vloženého do košíku a nabízených služeb, souhlasí s těmito OP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající po doručení Objednávky Kupujícímu potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v Objednávce, v pracovní dny zpravidla do 24 hodin po doručení Objednávky.

Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) Objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud Objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není mj. povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím v případě, kdy jde o osobu, která podstatným způsobem nebo opakovaně porušovala dříve uzavřené Kupní smlouvy či OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

Veškerá prezentace Zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje především o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodané a trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy, resp. Objednávky.

Odesláním (potvrzením) Objednávky Kupující souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoliv dostupné na adrese www.papirnybrno.cz a Kupující je zároveň musí odsouhlasit před potvrzením Objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.2.      Zakázková výroba

U zakázkové výroby Kupující na základě své poptávky obdrží od Prodávajícího cenovou nabídku a na základě odsouhlasení ceny a dodacích podmínek předá Prodávajícímu písemnou Objednávku, ke které se tento vyjádří či ji potvrdí. Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího vzniká Kupní smlouva. 

Realizaci Objednávky mohou předcházet korektury a odsouhlasení dat pro tisk, popř. zhotovení vzorků a štočků, dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o personalizaci dat, realizaci předchází datová korektura a její odsouhlasení.

Za finální tisková data zodpovídá Kupující. Prodávající nenese zodpovědnost za jejich správnost.

3.         Cena Zboží a Platební podmínky

Cena Zboží je platná v okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícím v Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto OP nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány samostatně a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o tyto služby, resp. poplatky, navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) Objednávky informován.

Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu za Zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

(i) na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou vybranou Prodávajícím;

(ii) bezhotovostním převodem před dodáním Zboží na účet Prodávajícího vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.: 8010-0903068073/0300;

(iii) po dohodě lze v konkrétním případě sjednat po třech platbách na dobírku, resp. po třech bezhotovostních platbách před dodáním Zboží bezhotovostně, možnost hrazení na základě faktury se splatností 14 dnů po vystavení. O konečném schválení tohoto způsobu platby rozhoduje Prodávající.

V případě platby na dobírku je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dní od uzavření Kupní smlouvy, pokud nestanoví daňový doklad lhůtu delší. 

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny za objednané Zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu Prodávajícím na vystaveném platebním dokladu (faktuře) – variabilním symbolem bude číslo faktury; závazek Kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

Případné slevy z kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatele. Pokud v Internetovém obchodě není uvedeno jinak, platí následující poplatky:

- nad 10.000 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu v ČR Prodávající,
- od   7.000 Kč –  9.999 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu Kupující (paleta á 700,- Kč bez DPH), 
- od   5.000 Kč –  6.999 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu Kupující (paleta á 800,- Kč bez DPH),
- od   3.000 Kč –  4.999 Kč bez DPH hradí náklady na dopravu Kupující (balík PPL á 200,- Kč bez DPH).*

*(dle podmínek přepravce je maximální váha balíku stanovena na 31,5 kg a  maximální rozměr balíku je stanoven na 120x60x60 cm, a zároveň součet obvodu a délky nesmí přesáhnout 360 cm).

Minimální hodnota objednávky je 3.000 Kč bez DPH. Při velkoobchodní Objednávce v hodnotě nad 10.000,- Kč bez DPH není Kupujícímu účtováno poštovné a balné, není-li dále uvedeno jinak.

 ​​​​​U zakázkové výroby je Kupujícímu účtováno poštovné a balné následovně:

                                   při Objednávce v hodnotě nad 10.000,- Kč bez DPH                                             zdarma po celé ČR

                                   při Objednávce v hodnotě od 7.000,-Kč bez DPH do 9.999,-Kč bez DPH            700,- Kč/paleta

                                   při Objednávce v hodnotě od 5.000,- Kč bez DPH do 6.999,- Kč bez DPH          800,- Kč/paleta

                                   při Objednávce v hodnotě od 3.000,- Kč bez DPH do 4.999,- Kč bez DPH          200,- Kč/balík/PPL*

*(dle podmínek přepravce je maximální váha balíku stanovena na 31,5 kg a  maximální rozměr balíku je stanoven na 120x60x60 cm, a zároveň součet obvodu a délky nesmí přesáhnout 360 cm).

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího plným uhrazením kupní ceny.

4.         Dodací podmínky

4.1.      Internetový obchod

Zboží je skladem, pokud není v Internetovém obchodě uvedeno jinak. Zboží, které je skladem, je Prodávajícím expedováno Kupujícímu v pracovní den zpravidla do 48 hodin, popř. druhý den poté, co dojde k připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, je-li kupní cena hrazena bezhotovostně předem. To se netýká personalizovaných tiskovin (s dotiskem). O případném zpoždění dodávky nad 5 pracovních dnů bude Kupující vždy informován.

Kupující je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí Zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Není-li možné Zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit nejpozději do 2 pracovních dnů poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu.

Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání. Kupující je v každém případě povinen uhradit Prodávajícímu alespoň náklady na poštovné a balné.

O odeslání Zboží na místo určené Kupujícím (dále jen „Místo plnění“) bude Prodávající emailem informovat Kupujícího při expedici Zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení Zboží vykoná příslušný dopravce Prodávajícího. V případě, že Kupující Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je Zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Zboží není doručováno mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

V případě, že Zboží bude dodáváno na váhu, je povolena odchylka od sjednané hmotnosti v rozmezí + - 7%.

4.2.      Zakázková výroba

U zakázkové výroby je Zboží ve většině případů expedováno na Místo plnění určené Kupní smlouvou, pokud se smluvní strany nedohodnou na dodání na sklad Prodávajícího. V případě dodání na Místo plnění je Zboží předáno příslušnému dopravci, který zajišťuje dopravu pro Prodávajícího.

Dokladem o převzetí zásilky je podepsaný dodací list.

Pokud jsou přepravní obaly vratné (např. palety), je tato skutečnost uvedená na dodacím listě a Kupující je povinen je vrátit do dvou měsíců. Pokud tak neučiní, Prodávající má právo je vyfakturovat Kupujícímu za dvojnásobek pořizovací ceny.

5.         Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

5.2.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující - spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné Zboží užívat.

5.5. Ustanovení uvedená v čl. 5.4. těchto OP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 Občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment Prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

5.7. Práva z odpovědnosti za vady Zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Křenová 60, 602 00 Brno, telefonicky na čísle +420 602 146 848 či elektronickou poštou na adrese reklamace@papbrno.cz.

5.8. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu  Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5.9. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.2. těchto OP, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.10. Kdo má právo podle § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno.

6. Podmínky zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7. Odstoupení od smlouvy u Internetového obchodu

Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou v článku 1.1 těchto OP nebo elektronicky na adresu: objednavky@papbrno.cz. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP.

Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Kupující – spotřebitel prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke Zboží dodávaný) nebo jiným způsobem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující – spotřebitel, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu Kupující – spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Jestliže však Kupující – spotřebitel zvolil při objednání Zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

Zboží je Kupující – spotřebitel povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu; Zboží, které podléhá rychlé zkáze; Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení tohoto článku OP.

8. Doručování

Pokud nebude dohodnuto jinak, všechna korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručována písemně, elektronickou poštou nebo osobně.

Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto OP či elektronická adresa objednavky@papbrno.cz.

9. Závěrečná ustanovení

Všechny právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito OP se řídí Občanských zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupní smlouva včetně OP je uchovávána Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na Internetovém obchodě uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Prodávající má právo ponechat si několik kusů Zboží (zde myšleno především polygrafické produkty, jako jsou knihy apod., na kterých se výrobně podílel) a toto použít k referencím pro další zákazníky, nebo k propagačním účelům jako např. při prezentaci své práce na výstavách a veletrzích. Dále má Prodávající právo zveřejnit fotografie Zboží (či jeho části) na svých webových stránkách, sociálních sítích, v katalozích, zachytit Zboží na fotografiích a filmech z výroby... Za tímto účelem Kupující prohlašuje, že pokud by Zboží (či jeho části) bylo předmětem autorskoprávní ochrany (či obdobné ochrany práv k duševnímu vlastnictví), má od autora příslušného autorského díla veškerá potřebná oprávnění k tomu, aby Prodávající mohl realizovat svoje práva sjednaná v tomto bodu.

Vyřizování stížností Kupujícího - spotřebitele zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@papbrno.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího - spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
 

I. SPRÁVCE

1) Správcem vašich osobních údajů je společnost:

PAPÍRNY BRNO a.s.
sídlo: Brno - Trnitá, Křenová 186/60, PSČ: 602 00
IČ: 499 70 933, DIČ CZ49970933
spisová značka: B 1249 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále společně jen jako „Společnost“).

2) Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

3) Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci, jejími společníky či statutárním orgánem, případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.
 

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1) Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu, resp. poskytnout jinou službu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2) Společnost zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:

a) pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva
- Jméno a příjmení
- Adresu
- E-mailovou adresu (IP adresu)
- Telefon
- Bankovní spojení
- IČ a DIČ (u podnikající FO)
- Kontaktní údaje na vaše zaměstnance
- Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
- Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

b) pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali
- Jméno a příjmení
- E-mailovou adresu

c) pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi
- Jméno a příjmení
- E-mailovou adresu

3) Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)
 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat:

a) pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva - za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.

Zákonným důvodem zpracování je tedy:
(i) splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
(ii) splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),
(iii) oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.),
(iv) udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob

b) pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

c) pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:

a) v případě uzavření smlouvy budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu nebo zboží; máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,

b) v případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů,

c) v případě, kdy jste pouze vyplnili kontaktní formulář, nedošlo-li k následnému uzavření smlouvy, po dobu 3 let, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.

2) Nesouhlas (námitku) se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat Společnosti písemně na adresu Společnosti či e-mailem na adresu objednavky@papbrno.cz.
 

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
- dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
- provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti.

2) V případě, kdy jste se Společností uzavřeli smlouvu, mohou vaše osobní údaje zpracovávat také:
- v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
- společnosti ve stejné skupině jako je Společnost
- osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
- poskytovatelé platebních brán,
- dopravci
- na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,
- případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.

3) Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

VI. VAŠE PRÁVA

1) V rámci zpracování osobních údajů Společností máte právo:
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Společnost zpracovává,
- požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
- vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
- přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
- odvolat souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
- v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu Společnosti vznést námitku
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mám zájem Kontaktujte nás

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
Odesláním formuláře potvrzuji souhlas s Podmínkami ochrany osobních údajů
* Povinné pole
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: